image

Segretarju Permanenti Ewlieni

Is-Sur Tony Sultana
Is-Sur Tony Sultana nħatar Segretarju Permanenti Ewlieni fl-1 ta’ Ġunju 2022, wara karriera twila fis-Servizz Pubbliku li fiha kien pijunier fl-użu tat-teknoloġija tal-informatika. Hu kien fdat ifassal l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet ewlenin tal-Gvern.

Il-karriera tiegħu bdiet fl-1986 maċ-Ċentru tal-Kompjuters tal-Gvern. Matul is-snin, is-Sur Sultana kien strumentali fl-implimentazzjoni tar-riforma tat-taxxa u sistemi ħolistiċi oħra. Huwa mexxa t-Taskforce tal-Euro-IT u kellu r-responsabbiltà li jikkordina l-bidla għall-ewro tas-sistemi tal-informatika. Hu ġie assenjat ukoll ir-responsabbiltà tas-sistema tal-utilitajiet u ħa sehem fl-implimentazzjoni ta’ Integrated Utilities Business Systems.

Wara li kellu diversi karigi maniġerjali għolja fi ħdan il-MITA, is-Sur Sultana nħatar Kap Eżekuttiv f’April 2013. Matul il-mandat tiegħu, huwa ffoka fuq it-tisħiħ u l-immodernizzar tas-sistemi diġitali tal-ICT tal-Gvern, bi prijorità fuq is-sigurtà.

Is-Sur Sultana għandu sfond tekniku fl-elettronika industrijali u fuq is-sistemi ta' informazzjoni tal-Gvern permezz ta' programmi speċjalizzati li għamel f'Singapore u l-Ġappun. Għandu degree fil-Matematika u Computing mill-Università ta’ Malta u Master of Science fil-Management mill-Università ta’ Anglia fir-Renju Unit.​

IS-SEGRETARJI PERMANENTI

image image
image

John Borg

Segretarju Permanenti, Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar
Segretarju Permanenti, Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar

Is-Sur John Borg

Is-Sur John Borg studja fil-Kulleġġ ta' San Alwiġi u 'l quddiem gradwa mill-Università ta' Malta b'Baċellerat fl-Arti bl-Unuri fl-Amministrazzjoni Pubblika. Hu ngħaqad mas-Servizz Pubbliku fl-1986 bħala Uffiċjal Prinċipali fid-Dipartiment tal-Kummerċ.

Fis-sena 1996 serva fit-Taqsima tal-Konsumatur u l-Kompetizzjoni, u fl-2000 ingħata l-kariga ta' Assistent Direttur (Amministrazzjoni) fl-istessTaqsima.  Fl-2006 inħatar Direttur (People Management and Support Services) fil-Ministeru għar-Riżorsi u l-Infrastruttura.

Is-Sur Borg inħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għat-Turiżmu, Kultura u Gvern Lokali f'Marzu 2013 u f'April 2014 fil-Ministeru għal Għawdex.Hu pparteċipa f'laqgħat tal-Konferenza ta' Reġjuni Periferali Marittimi tal-Unjoni Ewropea, bil-parteċipazzjoni attiva fil-Kummissjonijiet tal-Gżejjer u Intermediterranji, b'enfasi partikolari fuq sfidi li l-gżejjer jiffaċċjaw minħabba insularità doppja u kwistjonijiet ta' aċċesibbiltà.

F'Jannar 2024 kien ikkonfermat bħala Segretarju Permanenti fil-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar.

Is-Sur Borg hu miżżewweġ u għandu tlett itfal.
image

Sharlo Camilleri

Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali
Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali

Is-Sur Sharlo Camilleri

Is-Sur Sharlo Camilleri twieled fl-20 ta' Frar, 1976, huwa miżżewweġ u għandu żewġt itfal. Huwa gradwa mill-Università ta' Malta b'Diploma fl-Agrikoltura u M.Sc. fil-Ġestjoni Ambjentali u l-Ippjanar, u B.Sc. (bl-Unuri) fil-Ġeografija mill-Università ta' Londra.

Is-Sur Camilleri beda l-karriera tiegħu fil-qasam agrikolu bħala student-ħaddiem fid-Dipartiment tal-Agrikoltura u ngħaqad mas-Servizz Pubbliku f'Settembru tal-1997. Matul l-ewwel snin ta' servizz tiegħu kien involut f'attivitajiet u networks ta' riċerka, programmi ta' monitoraġġ, servizzi ta' konsulenza fil-biedja, u appoġġ tekniku għall-politika agrikola.

F'Awwissu 2006 beda l-ħidma tiegħu fl-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali. Minn dakinhar kellu karigi ta' tmexxija għolja u dejjem kien involut fit-teħid ta' deċiżjonijiet strateġiċi. Hu okkupa l-karigi ta' Deputising Director Operations tal-Aġenzija għall-Pagamenti, Kap tal-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali, Direttur għas-Saħħa tal-Pjanti u Direttur Ġenerali għall-Iżvilupp Rurali.

Huwa serva f'diversi kumitati u bordijiet governattivi, fosthom membru tal-Bord tal-Planning Authority, il-Kunsill Konsultattiv għall-Agrikoltura, kif ukoll Chairperson tal-Agriculture Advisory Committee u tal-Kumitat tal-Għażla tal-Proġett taħt il-Programm għall-Iżvilupp Rurali. Huwa serva wkoll bħala l-ispokesperson fil-Kumitat Speċjali għall-Agrikoltura fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

F'Jannar 2020 huwa nħatar bħala Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali, u aktar tard f'Novembru 2020 żdiedlu l-portafoll tal-ikel biex sar il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali. F'April 2022 kien ikkonfermat bħala s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru sar il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, kariga li reġa' ġie appuntat fiha f'Jannar 2024. ​

image

Joseph F. Caruana

Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir
Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir

Is-Sur Joseph F. Caruana

Is-Sur Joseph F. Caruana twieled f'Marsaxlokk fit-2 ta' Mejju 1961. Huwa ggradwa mill-Università ta' Malta b'Baċellerat fl-Arti fl-Amministrazzjoni Pubblika fl-1985 u Masters fil-Business Administration (Executive) f'Novembru tal-2001.

Is-Sur Caruana daħal fis-Servizz Pubbliku bħala student-ħaddiem fl-1980 u fl-1985 kien appuntat Uffiċjal Prinċipali fit-taqsima tal-ġbir tal-flus fid-Dipartiment tal-Artijiet. Fl-1996 kien appuntat Uffiċjal Prinċipali Anzjan u fl-istess sena ngħata r-rwol addizzjonali ta' kordinatur fuq il-proġetti tal-informatika fid-Dipartiment tal-Artijiet u fid-Dipartiment għat-Tmexxija tal-Proprjetà. F'Ottubru tal-1999 huwa kien appuntat Direttur tad-Dipartiment għat-Tmexxija tal-Proprjetà fi ħdan it-Taqsima Proprjetà tal-Gvern. F'Novembru 2008 is-Sur Caruana kien appuntat Direttur Ġenerali għall-operat fi ħdan l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni u serva wkoll bħala Direttur tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir.

Is-Sur Caruana kien appuntat Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima f'Lulju 2013. F'Jannar 2020 dan il-Ministeru sar il-Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil tal-Klima u l-Ippjanar.  F'April 2022 il-Ministeru sar il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża u f'Jannar 2024 il-Ministeru sar il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal- Port il-Kbir.

Huwa wkoll membru tar-Retikolat għall-Iżvilupp Sostenibbli u President tal-Korp ta' Approvazzjoni tal-Eko-Kontribuzzjoni. ​

image

Nancy Caruana

Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Inklużjoni, u s-Settur tal-Volontarjat
Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Inklużjoni, u s-Settur tal-Volontarjat

Is-Sinjura Nancy Caruana

Nancy Caruana twieldet iż-Żurrieq fil-15 ta' April 1964. Wara li ħadet l-edukazzjoni tagħha fl-iskola primarja u sekondarja taż-Żurrieq kif ukoll fin-New Lyceum tal-Imsida, fl-1982 bdiet taħdem fis-Servizz Pubbliku. Bdiet bħala tajpista fid-Dipartiment tal-Eżamijiet u minn dakinhar 'il quddiem baqgħet tavvanza gradwalment fil-karriera tagħha.

Fl-1994, is-Sa Caruana mxiet għad-Dipartiment tal-VAT fejn ħadet il-post ta' Spettur tal-VAT. Fl-2004 ingħatat ir-rwol ta' Central Liaison Officer u kienet responsabbli għall-iskambju tal-informazzjoni dwar il-VAT bejn Stati Membri tal-Unjoni Ewropea magħrufa aħjar bħala VIES. Hija kienet ukoll l-Awtorità Kompetenti għall-Irkuprar tat-Taxxi, u anke membru fil-kumitat li ħa ħsieb il-bidla għall-ewro.

Ir-riżultat pożittiv miksub mill-eżami għal Prinċipal Anzjan fl-2009 ta żvolta lill-karriera ta' Sa Caruana, tant li eżatt wara ġiet promossa għal Assistent Direttur fid-Dipartiment tal-Proprjetà tal-Gvern fejn kienet responsabbli mis-sezzjoni tal-infurzar. Fl-2010 is-Sa Caruana ġiet promossa għal Direttur tal-Finanzi u l-Amministrazzjoni fl-istess dipartiment, responsabbli mir-Riżorsi Umani, l-IT u l-Finanzi, flimkien mal-amministrazzjoni ġenerali tad-Dipartiment.

Fl-2014 ġiet appuntata Direttur tat-Turiżmu fil-Ministeru għat-Turiżmu fejn kellha rwol importanti ħafna fl-aspett tar-riżorsi umani. Aktar tard fl-2014, is-Sa Caruana nħatret Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar.

F'Novembru 2020, dan sar jismu l-Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija. 

F'April 2022, is-Sa Caruana nħatret Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, biex f'Jannar 2024 dan il-Ministeru ingħata r-responsabilità tal-Inklużjoni u s-Settur tal-Volontarjat.​

image

Joyce Cassar

Segretarju Permanenti, L-Uffiċċju tal-Prim Ministru (People and Standards)
Segretarju Permanenti, L-Uffiċċju tal-Prim Ministru (People and Standards)

Dr Joyce Cassar

Dr Cassar hija professjonista bi kwalifiki għolja, li kisbet lawriji f'livell Postgraduate u Masters fil-Management u Studji Reliġjużi mill-Università ta' Sheffield Hallam. 

Il-karriera tagħha bdiet fis-settur tal-manifattura, fejn kisbet esperjenza maniġerjali u għarfien estensiv fir-relazzjonijiet industrijali. Għal bosta snin ħadmet fl-industrija tat-turiżmu, fejn okkupat poiżizzjonijiet għoljin f'General Management u fir-riżorsi umani.

Ħadmet ukoll fil-qasam soċjali u għal numru ta' snin kienet ingaġġata minn Caritas Malta bħala Kap tas-Servizzi fil-Komunità. Kienet ukoll inkarigata biex tiftaħ l-ewwel programm għan-nisa bi problema ta' droga. Meta ngħaqdet mas-Servizz Pubbliku fl-2013, hija serviet bħala Direttur Ġenerali tar-riżorsi Umani għall-Ministeru tas-Saħħa, u aktar tard assumiet irwoli fl-implimentazzjoni u, eventwalment, fl-2017 saret Segretarju Permanenti tad-Diviżjoni People and Standards fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. 

Il-karriera ta' Dr Cassar turi d-dedikazzjoni tagħha għall-iżvilupp organizattiv, b'enfasi fuq ir-riżorsi umani, l-istandards, u t-taħriġ fi ħdan is-settur governattiv.

image

Joseph Chetcuti

Segretarju Permanenti, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva
Segretarju Permanenti, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva

Is-Sur Joseph Chetcuti

Is-Sur Joseph Chetcuti twieled fl-1964. Studja fil-Kulleġġ Missjunarju ta' San Pawl u ggradwa mill-Università ta' Malta fl-Amministrazzjoni Pubblika.

Is-Sur Chetcuti ngħaqad mas-Servizz Pubbliku fl-1986. Huwa nħatar bħala Assistent tad-Dwana fid-Dipartiment tad-Dwana. Huwa ġie promoss għal Uffiċjal tad-Dwana fl-1993, għal Spettur tad-Dwana fl-2007 u għal Spettur Anzjan tad-Dwana fl-2013.

Fl-2014 inħatar Direttur (Sisa) u sentejn wara bħala Direttur Ġenerali (Dwana). Huwa introduċa programm komprensiv ta' bidla, ibbażat fuq strateġija li l-għan tagħha kien li jinstab bilanċ bejn approċċ iċċentrat fuq il-klijent u katina tal-provvista sigura.

Is-Sur Chetcuti pparteċipa f'diversi laqgħat li l-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO) organizzat għall-Kapijiet tal-Awtoritajiet tad-Dwana. Attenda wkoll bosta avvenimenti tal-Unjoni Doganali tal-UE, li wħud minnhom kienu ospitati minn Malta.  Kisba partikolari kienet l-organizzazzjoni tas-Seminar ta' Livell Għoli għall-Amministrazzjonijiet tat-Taxxa u d-Dwana, li sar f'Malta fl-2017.

Taħt it-tmexxija tiegħu u permezz tal-viżjoni strateġika tiegħu, is-Sur Chetcuti mhux biss żied il-livell ta' għarfien pubbliku dwar l-għanijiet u l-operat tad-Dipartiment tad-Dwana iżda mexxa b'suċċess il-kisba ta' bosta riżultati pożittivi u stejjer ta' suċċess. Huwa nissel fin-nies li mexxa sens ta' appartenenza, twemmin fil-bidla meħtieġa u l-aktar importanti, sensazzjoni ġdida ta' valur personali u kburija.

Is-Sur Chetcuti serva fil-Kumitat tas-Sigurtà Marittima Nazzjonali, fil-Kumitat tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni, fil-Bord għall-Monitoraġġ tas-Sanzjonijiet, fil-Kumitat ta' Tmexxija għall-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi u fil-Kumitat Nazzjonali ta' Koordinazzjoni dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu.

Fl-2022, is-Sur Chetcuti nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva. Fost il-kisbiet notevoli tiegħu kien hemm l-emendi għall-Politika tat-Trasfużjoni tad-Demm f'Settembru 2022, liema emendi poġġew lid-donaturi potenzjali kollha tad-demm, tkun xi tkun l-orjentazzjoni sesswali tagħhom, fuq l-istess livell; l-introduzzjoni tal-Programm Nazzjonali ta' Screening tal-Aorta f'Ottubru 2022, u l-introduzzjoni ta' Klinika Olistika għall-Valutazzjoni tal-Ħtiġijiet għall-pazjenti morda bil-kanċer f'Novembru 2022.

It-trattament tal-kanċer kompla jingħata spinta meta f'Novembru 2022, Hospice Malta bbenefikat mill-Programm ta' Assistenza tal-Gvern għall-għoti ta' servizzi relatati mal-kura paljattiva. Barra minn hekk, f'Settembru 2023 ġew introdotti pompi tal-kimoterapija ambulatorja biex b'hekk il-pazjenti bdew jingħataw is-servizz fil-kumdità ta' darhom.

F'Mejju 2023, is-Sur Chetcuti ppilota l-introduzzjoni tal-Helpline tas-Saħħa Mentali '1579,' segwit minn Ftehim ta' Servizz konkluż mal-Fondazzjoni Richmond f'Diċembru 2023, bil-għan li tissaħħaħ il-koperazzjoni fis-Servizzi tas-Saħħa Mentali.

Is-Sur Chetcuti huwa miżżewweġ lil Jacqueline u huwa missier Clara u Julia.​

image

Christopher Cutajar

Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ
Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ

Is-Sur Christopher Cutajar

Is-Sur Christopher Cutajar ilu Segretarju Permanenti għall-Affarijiet Barranin, Ewropej u l-Kummerċ minn Ġunju 2020. Huwa jmexxi l-amministrazzjoni u jikkordina d-dipartimenti kollha fi ħdan il-Ministeru. Is-Sur Cutajar qiegħed fuq il-Bord tat-Tmexxija tal-Amministraturi tal-Istitut Internazzjonali għall-ġustizzja u s-saltna tad-dritt sa mill-2020.

Huwa kiseb Lawrija bl-Unuri, li mbagħad ġiet imsaħħha b'Executive Master in Business Administration, it-tnejn mill-Università ta' Malta. F'żgħożitu kien attivist fi ħdan is-soċjetà ċivili bħala l-mexxej taż-żgħażagħ tal-General Workers' Union, editur ta' ġurnal lokali, u uffiċjal finanzjarju tal-kumitat eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ.

Il-karriera tiegħu fi ħdan l-amministrazzjoni pubblika bdiet fl-2011 fir-rwol ta' Segretarju Eżekuttiv għall-Kunsilli Lokali u għall-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Għal erba' snin minn Ġunju 2016 serva bħala Segretarju Permanenti għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali. F'dak il-perjodu kkordina proġetti kbar, bħall-proġett ta' Pjazza Tritoni, li ta ħajja ġdida lid-daħla tal-Belt Valletta. F'dak iż-żmien huwa serva wkoll bħala d-Deputat Chairperson tal-Kumitat għas-Sigurtà Marittima.

Twieled fl-1985 u miżżewweġ b'iben wieħed. Jaf il-Malti, l-Ingliż u t-Taljan. Għandu wkoll ħakma tal-Ispanjol.

image

Joyce Dimech

Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, u x-Xogħol
Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, u x-Xogħol

Is-Sinjura Joyce Dimech

Is-Sa Joyce Dimech ingħaqdet mas-Servizz Pubbliku fl-1986 u serviet f'diversi karigi għolja fil-Ministeru għal Għawdex u fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Kellha bosta rwoli fi ħdan taqsimiet differenti tal-Ministeru għal Għawdex, inkluż l-Edukazzjoni, il-Kura għall-Anzjani u Affarijiet tal-Unjoni Ewropea.

Fl-2004 inħatret bħala Direttur tal-Customer Services, fejn mexxiet b'suċċess dan id-Direttorat maġġuri tas-Servizz Pubbliku f'Għawdex. F'Marzu 2013 inħatret Segretarju Permanenti fil-Ministeru għal Għawdex filwaqt li f'April tal-2014 inħatret Segretarju Permanenti (Strateġija u Implimentazzjoni) fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. F'Lulju 2020, is-Sa Dimech inħatret Sergretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali waqt li f'Novembru 2020 inħatret ukoll Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Kordinazzjoni tal-Istrateġija għal wara l-Covid-19. F'April 2022 is-Sa Dimech inħatret Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u f'Settembru 2023 inħatret ukoll b'mod temporanju Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza. Fl-2024, is-Sa Dimech ġiet appuntanta bħala Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol..

Is-Sa Dimech kisbet Baċellerat tal-Arti u Diploma fil-Management mill-Università ta' Malta.

image

Johan Galea

Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni
Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni

Is-Sur Johan Galea

Is-Sur Galea beda jaħdem fis-Servizz Pubbliku ta' Malta fil-grad ta' għalliem fl-1991.  Bejn l-2004 u l-2007 kien jokkupa l-kariga ta' Assistent Kap ta' skola u fl-2007 inħatar bħala Aġent Kap ta' skola u sussegwentament sar Kap ta' skola.

Fl-2009 is-Sur Galea ġie appuntat bħala Assistent Direttur fi ħdan id-Diviżjoni għall-Koordinazzjoni tal-Ippjanar u l-Prijoritajiet fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fl-2012 huwa beda jokkupa l-kariga ta' Direttur tas-Servizzi Korporattivi fil-Ministeru għall-Kompetizzjoni Ġusta, Negozji Żgħar u l-Konsumatur u fl-2013 kompla jokkupa l-istess kariga fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-Twettiq tal-Manifest Elettorali. Fl-2015 is-Sur Galea ġie appuntat bħala Direttur tas-Servizzi Korporattivi fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti.

Minn Diċembru 2016, is-Sur Galea serva ta' Segretarju Permanenti fis-settur tal-Ġustizzja.  L-ewwel żmien tiegħu bħala Segretarju Permanenti kien fi ħdan Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, li f'Jannar 2020 sar il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza u f'April 2022 sar il-Ministeru għall-Ġustizzja. Fi Frar 2022 inħatar ukoll bħala Segretarju Permanenti għall-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastuttura u l-Proġetti Kapitali, fejn serva bħala Segretarju Permanenti ta' dawn iż-żewġ Ministeri għal perjodu ta' disa' xhur. Minn Jannar 2024 ġie appuntat bħala Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni.

Is-Sur Galea hu gradwat mill-Università ta' Malta b'Baċellerat tal-Arti (Ġen.) fil-Psikoloġija u s-Soċjoloġija kif ukoll PGCE u Diploma in Educational Administration and Management.​​

image

Anthony Gatt

Segretarju Permanenti, Ministeru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika
Segretarju Permanenti, Ministeru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika

Is-Sur Anthony Gatt

Is-Sur Anthony Gatt inħatar Segretarju Permanenti f'Mejju 2016 u ġie assenjat fil-Ministeru għall-Kompetittività u Ekonomija Diġitali, Marittima u tas-Servizzi. F'Ġunju 2017 inħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma. F'Novembru 2020 dan sar il-Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli. Wara l-elezzjoni ġenerali tal-2022 is-Sur Gatt inħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għat-Turiżmu fejn f'Jannar 2024 dan sar il- Ministeru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika.

Huwa gradwa b' BSc Human Resources Management mill-University of Leicester u Masters fil-Business Administration mill-Università ta' Malta. Is-Sur Gatt bħalissa qed isegwi kors fil-livell ta' Dottorat fil-Business Administration.

Tul il-karriera tiegħu fis-Servizz Pubbliku, is-Sur Gatt tela' l-iskali kollha tas-Servizz Pubbliku sa mill-gradi klerikali, fejn ħadem f'diversi Ministeri u Dipartimenti, fosthom il-Ministeru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni u fid-Dipartiment tal-Kuntratti. Fl-2015 huwa nħatar Direttur għas-Servizzi Korporattivi fil-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej immexxi mid-Deputat Prim Ministru. Tul dawn is-snin bħala Uffiċjal Pubbliku, is-Sur Gatt irrappreżenta lil Malta f'diversi laqgħat organizzati mill-Unjoni Ewropea.

Is-Sur Gatt huwa miżżewweġ lil Nadia u flimkien ma' binhom Matteo jgħixu l-Mosta.​

image

Kevin Mahoney

​Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u Gvern Lokali
​Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u Gvern Lokali

Is-Sur Kevin Mahoney

Is-Sur Kevin Mahoney twieled tas-Sliema fis-26 ta' Mejju 1962. Huwa attenda l-Iskola Sekondarja ta' San Ġużepp f'Raħal Ġdid u ggradwa bl-unuri fl-Amministrazzjoni Pubblika mill-Università ta' Malta fl-1985.

Huwa daħal fis-Servizz Pubbliku bħala Uffiċjal Amministrattiv fl-1986 u kien impjegat fl-Uffiċċju Elettorali bħala uffiċjal inkarigat mid-Dipartiment. Huwa nħatar ukoll Segretarju tal-Kummissjoni Elettorali. Fl-1989 ġie trasferit għal perjodu qasir fid-Dipartiment tat-Taxxi Interni u aktar tard fl-istess sena ġie assenjat doveri fl-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern bħala Kap tal-Amministrazzjoni, Finanzi u Riżorsi Umani. Huwa ġie appuntat Assistent Reġistratur tal-Qrati f'Diċembru tal-1994. F'Lulju tal-2001 inħatar Direttur u Reġistratur tal-Qrati u Tribunali Ċivili. Fl-2007 inħatar Direttur Ġenerali tal-Qrati tal-Ġustizzja kif ukoll delegat nazzjonali tal-eJustice working party tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Reġa' ġie kkonfermat Direttur Ġenerali fl-2010.

Fl-2013 inħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, liema pożizzjoni reġa' ġie kkonfermat fiha fl-2016 u għal darb'oħra fl-2019, id-darbtejn għal perjodu ta' tliet snin. Huwa ġie appuntat ukoll espert nazzjonali tal-High Level Working Group (HLEG) dwar l-Interoperabbiltà u s-Sistemi tal-Informatika mwaqqfa mill-Kummissjoni Ewropea. 

F'April 2022 is-Sur Mahoney inħatar Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru (Kordinazzjoni u Implimentazzjoni).

F'Jannar tal-2024, huwa nħatar bħala Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u Gvern Lokali.

Huwa miżżewweġ u għandu żewġ subien.​

image

Godwin Mifsud

​Segretarju Permanenti, Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi
​Segretarju Permanenti, Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi

Is-Sur Godwin Mifsud

Is-Sur Godwin Mifsud beda jaħdem fis-Servizz Pubbliku fl-2001 bħala Uffiċjal tal-Ekonomija fid-Dipartiment għall-Politika Ekonomika fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi u serva f’diversi karigi matul dan il-perjodu. Fl-2011, hu kien appuntat Direttur (Riċerka Ekonomika Strutturali) u aktar tard Direttur Ġenerali (Politika Ekonomika) fl-2015. Taħt it-tmexxija tas-Sur Mifsud, id-Dipartiment stabbilixxa ruħu fi rwol konsultattiv fil-qasam tal-politika ekonomika, b’enfasi fuq l-evidenza empirika.

Matul is-snin, is-Sur Mifsud irrappreżenta lil Malta f’laqgħat tal-Unjoni Ewropea u, b’mod partikolari, kien il-Kap tad-Delegazzjoni ta’ Malta għall-Kumitat għall-Politika Ekonomika, li huwa wieħed mill-korpi preparatorji tal-Kunsill ECOFIN. Huwa serva wkoll bħala Chairman tal-Grupp dwar ix-Xjuħija tal-Popolazzjoni u s-Sostenibilità tal-Finanzi Pubbliċi fi ħdan l-istess Kumitat. Is-Sur Mifsud mexxa numru ta’ delegazzjonijiet f’laqgħat ma’ istituzzjonijiet internazzjonali, fosthom mal-Kummissjoni Ewropea, il-Fond Monetarju Internazzjonali, il-Bank Dinji u aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu.

Is-Sur Mifsud iservi wkoll fuq numru ta’ bordijiet u kumitati tal-Gvern. Huwa studja kemm f’Malta kif ukoll fir-Renju Unit u huwa formalment kwalifikat fil-livell postgradwatorju fl-Ekonomija u fil-Politika Pubblika.

image

Ronald Mizzi

​Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi
​Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi

Is-Sur Ronald Mizzi

Is-Sur Ronald Mizzi ngħaqad mas-Servizz Pubbliku fl-2004 bħala Economics Officer fi ħdan id-Dipartiment għall-Iżvilupp Rurali. Fl-2006 kien assenjat bħala Uffiċjal tar-Riċerka ġewwa l-Forum Malta fl-Ewropa fejn dam sal-2008. Huwa ħadem bhala Maniġer tal-Proġetti u aktar tard bħala Senior Manager fl-Awtorità ta' Ġestjoni ta' Malta għall-Fondi tal-UE. Hawnhekk huwa kien responsabbli mit-tmexxija u l-eżekuzzjoni b'suċċess ta' numru ta' proġetti kbar kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea taħt il-programmi ta' fondi 2004-2006 u 2007-2013. Huwa kien responsabbli wkoll mill-għeluq b'suċċess tal-ewwel programm ta' fondi.

Huwa dam iservi fl-Awtorità ta' Ġestjoni sal-2013, meta ngħażel bħala Direttur għall-Affarijiet tal-Unjoni Ewropea u t-Twettiq tal-Programm mal-Ministeru għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma.

Is-Sur Mizzi nħatar Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa (Enerġija) f'April tal-2014 u aktar tard serva bħala Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru b'portafoll li inkluda l-enerġija, l-ilma u proġetti bejn il-Gvern u l-privat. Huwa kien strumentali biex tmexxew 'il quddiem numru kbir ta' riformi fil-qasam tal-enerġija.

Fl-2017, is-Sur Mizzi nħatar Segretarju Permanenti tal-Ministeru għat-Turiżmu. F'Jannar 2020 dan il-Ministeru sar il-Ministeru għat-Turiżmu u Protezzjoni tal-Konsumatur u mexxa dan il-portafoll waqt il-kriżi tal-pandemija tal-COVID-19. 

F'April 2022, is-Sur Mizzi nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ekonomijia, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, liema Ministeru issa ġie riformat għal Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, b'portafoll iffukat fuq l-iżvilupp ekonomiku, l-ekonomija diġitali, u proġetti ta' importanza nazzjonali bejn Gvern u Privat.

Is-Sur Mizzi huwa minn Ħaż-Żabbar, u għandu Masters fl-Istudji Ewropej u huwa gradwat ukoll fir-Relazzjonijiet Internazzjonali. Huwa jservi wkoll fuq għadd ta' kumitati għolja fuq livell Ewropew.

image

Mark Musù

Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

Is-Sur Mark Musù

Is-Sur Mark Musù daħal fis-Servizz Pubbliku fl-1986, fejn serva f'bosta karigi fi ħdan il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali u fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fl-istess Ministeru. Huwa okkupa diversi pożizzjonijiet f'dan id-Dipartiment, sakemm f'Diċembru tal-2005 inħatar Direttur responsabbli mill-Affarijiet Internazzjonali u tal-Unjoni Ewropea fil-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali.

F'Novembru tal-2008, is-Sur Musù nħatar Direttur għall-Iżvilupp Strateġiku u Relazzjonijiet Internazzjonali fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, filwaqt li f'Novembru 2012 inħatar Direttur għall-Istrateġija tal-Pensjonijiet. Tul dawn is-snin, is-Sur Musù rrappreżenta lil Malta f'diversi kumitati tal-UE, kif ukoll f'kumitati, konferenzi u seminars internazzjonali dwar is-sigurtà soċjali.

F'Marzu tal-2013, is-Sur Musù inħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali u f'Ġunju 2017 reġa nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Huwa jservi wkoll bħala Chairperson tal-Grupp ta' Ħidma għall-Istrateġija tal-Pensjonijiet. Is-Sur Musù huwa wkoll Deputat Chairperson tal-Bord tad-Diretturi tal-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni (MCA) u membru fuq il-Bord tan-Netwerk tal-Iżvilupp Sostenibbli kif ukoll membru fil-Kumitat Kontra t-Traffikar ta' Bnedmin.

F'Novembru 2020 inħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal kif ukoll Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali. F'April 2022 is-Sur Musù nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal. Minn April 2022 sa Settembru 2023 hu serva addizzjonalment ta' Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli. F'Jannar 2023 huwa inħatar ukoll bħala Deputat Chairperson tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) u ftit wara Deputat Chairperson tal-Kummissjoni għall-Pagi Baxxi.

Is-Sur Musù huwa gradwat fl-Amministrazzjoni Pubblika.​

image

Emanuel Psaila

Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli
Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli

Is-Sur Emanuel Psaila

Emanuel Psaila twieled fl-1968 f'Marsaxlokk iżda trabba ż-Żejtun. 

Huwa ngħaqad mas-Servizz Pubbliku fl-1986 u wara sentejn apprentistat beda jaħdem fit-taqsima tar-restawr tal-Proġett għar-Rijabilitazzjoni tal-Belt Valletta.

Fl-1999 daħal bħala rekluta fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, bħala parti mill-ewwel reklutaġġ ta' dan id-dipartiment li kien għadu kemm twaqqaf. Għal 16-il sena ħadem fil-qasam tal-assistenza u s-salvataġġ, sakemm beda jagħmel parti mill-amministrazzjoni tad-dipartiment – l-ewwel bħala Manager għar-Relazzjonijiet Pubbliċi u mbagħad bħala Deputat Direttur. F'April 2017 sar il-ħames Direttur tal-Protezzjoni Ċivili u tliet snin wara nħatar Direttur Ġenerali tal-istess dipartiment.

Matul il-karriera tiegħu serva wkoll f'diversi kumitati u bordijiet, fosthom bħala President tal-Assoċjazzjoni tal-Protezzjoni Ċivili għal 14-il sena, membru fl-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati u membru fil-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. 

Emanuel Psaila huwa ggradwat b'Baċellerat tal-Arti fil-Malti u Masters fil-Letteratura Maltija. Rebaħ diversi unuri letterarji u l-kitbiet tiegħu ġew ippubblikati f'rivisti u antoloġiji.

Fl-2021 ġie dikjarat bħala Kap tas-Sena fil-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena. F'April 2022, is-Sur Psaila ġie appuntat Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Intern, Sigurtà, Riformi u Ugwaljanza, u f'Settembru 2023 inħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli.

Huwa miżżewweġ u missier ta' tifla.

image

Christine Schembri

Segretarju Permanenti, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva
Segretarju Permanenti, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva

Is-Sinjura Christine Schembri

Is-Sa Christine Schembri ngħaqdet mas-Servizz Pubbliku fl-1982 u serviet f'diversi karigi f'Ministeri varji fejn rat il-bidu tal-karriera tagħha fil-Ministeru għall-Intern u wara mxiet għad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Fl-1996, ftit xhur wara li ġiet introdotta l-VAT f'Malta, ingħaqdet ma' tim ta' Spetturi tal-VAT fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi. Is-Sa Schembri kompliet tavvanza hekk kif fl-2007 ġiet appuntata Assistent Direttur fl-istess Dipartiment. F'dan ir-rwol kienet responsabbli għall-amministrazzjoni tal-ECO Contribution, l-immaniġġjar tal-operazzjonijiet tas-Central Liaison Office u l-koperazzjoni amministrattiva fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Hija serviet ukoll bħala Uffiċjal Nazzjonali tal-Eurofisc.

Fit-2 ta' Jannar 2014, is-Sa Schembri ġiet appuntata fil-pożizzjoni ta' Segretarju Eżekuttiv fl-Uffiċċju tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, fejn serviet f'din il-kariga għal sitt snin. F'dan iż-żmien hija ħadmet sabiex ir-regolamenti għall-ħatriet tal-Uffiċjali Pubbliċi u dawk li jirregolaw id-dixxiplina jiġu reveduti u simplifikati.

F'Ġunju 2020, is-Sa Schembri ġiet appuntata Segretarju Permanenti fi ħdan l-Uffiċċju tal-Kabinett, responsabbli mill-Kordinazzjoni u l-Implimentazzjoni u, aktar tard, fi Frar 2022 is-Sa Schembri ġiet maħtura Segretarju Permanenti responsabbli mill-Ministeru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva. Matul dan iż-żmien serviet ukoll bħala membru fuq il-Bord tal-Governanza tar-Revolving Doors li hu stabbilit mill-Att għall-Amministrazzjoni Pubblika.

F'Jannar 2024, is-Sa Schembri ġiet maħtura Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għas-Saħħa u Anzjanità Attiva.​

image

Carlos Tabone

Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Artijiet u l-Implimentazzjoni tal-Programm Elettorali
Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Artijiet u l-Implimentazzjoni tal-Programm Elettorali

Is-Sur Carlos Tabone

Is-Sur Carlos Tabone twieled fl-1986 u beda l-karriera tiegħu fis-Servizz Pubbliku fl-2009. Huwa ggradwa mill-Università ta' Malta b'Baċellerat fl-Arti bl-Unuri fil-Politika Soċjali fl-2008 u fl-2012 kiseb Masters fil-Business Administration (Executive).

Is-Sur Tabone beda l-karriera tiegħu fis-Servizz Pubbliku bħala EU Fund Officer fl-Aġenzija għall-Pagamenti, responsabbli mill-amministrazzjoni ta' fondi Ewropej taħt il-programm ta' politika agrikola komuni. Aktar tard, fl-2012, is-Sur Tabone kien appuntat Senior Manager fl-istess aġenzija u ngħata r-responsabbiltà li jmexxi t-Taqsima tal-Accounts.

Fl-2015, is-Sur Tabone kien appuntat Senior Manager fl-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni u eventwalment, fl-2018, ġie appuntat Kap (Implementazzjoni) fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru filwaqt li żamm il-kordinament tal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni. F'Ottubru 2020, is-Sur Tabone nħatar Direttur (Management Support) fl-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni.

F'April 2022, is-Sur Tabone ġie appuntat Segretarju Permanenti responsabbli mill-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar f'April 2022 filwaqt li f'Jannar 2024 inħatar Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Artijiet u l-Implimentazzjoni tal-Programm Elettorali.  

Huwa miżżewweġ u għandu żewġt itfal.​

image

Jonathan Vassallo

​Segretarju Permanenti, Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u Ministeru għall-Fondi Ewropej, Ugwaljanza, Riformi u d-Djalogu Soċjali
​Segretarju Permanenti, Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u Ministeru għall-Fondi Ewropej, Ugwaljanza, Riformi u d-Djalogu Soċjali

Is-Sur Jonathan Vassallo

Is-Sur Jonathan Vassallo ngħaqad mas-Servizz Pubbliku fl-2006 bħala Programme Manager fil-Planning and Priorities Coordination Division (PPCD). Inizjalment, huwa kien responsabbli mill-Financial Control tas-Single Programming Document (SPD) 2004-2006 kif ukoll mill-proġetti tal-Fond ta' Koeżjoni 2004-2006. 

Sussegwentament, inħatar Senior Manager fl-istess Diviżjoni u eventwalment, fl‑2011, ingħata l-kariga ta' Direttur Ġenerali tal-PPCD. 

Ir-rwol tiegħu bħala Direttur ta' din id-Diviżjoni kien li jiżgura l-assorbiment u l‑ġestjoni effiċjenti tal-assistenza Ewropea, kemm tal-UE kif ukoll dik bilaterali, permezz ta' kordinazzjoni effettiva bejn id-Dipartimenti tal-Gvern, l-Awtoritajiet, l‑Aġenziji u l-partijiet interessati l-oħra.

Matul il-kariga tiegħu bħala Direttur Ġenerali huwa ssorvelja b'suċċess l-għeluq tal-SPD 2004-2007, tal-Programmi Operazzjonali 2007-2013 u t-tnedija tal‑Programmi 2014-2020.

F'Settembru 2022, huwa ngħata r-rwol ta' Segretarju Permanenti responsabbli mill‑Fondi Ewropej f'Malta. Fl-2024, il-portafoll tiegħu kiber b'mod sinifikattiv, billi sar jinkludi mhux biss il-Fondi Ewropej iżda wkoll setturi ewlenin oħra bħad-Djalogu Soċjali, ir-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi, l-ugwaljanza u r-riformi.

Is-Sur Vassallo huwa membru fuq numru ta' bordijiet ta' superviżjoni marbuta mal‑implimentazzjoni ta' Strumenti Finanzjarji sostnuti minn Fondi Ewropej.

Huwa studja Public and Private Sector Management u speċjalizza fil-Public Policy fl-Università ta' Malta.

image

Matthew Vella

Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Ed​ukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni
Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Ed​ukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni

Is-Sur Matthew Vella

Is-Sur Matthew Vella twieled fl-1989. Studja fl-Università ta’ Malta fejn ingħata Baċellerat fil-Ħidma Soċjali, segwit minn kwalifika ta’ Masters fl-Istudji tal-Familja. L-oqsma ta’ speċjalizzazzjoni tiegħu jinkludu l-ippjanar u l-verifika soċjali, l-iżvilupp u s-servizzi komunitarji, ir-regolazzjoni u l-iżvilupp tal-politika.

Mill-2018, is-Sur Vella qeda l-funzjoni ta' Kap Eżekuttiv tal-Awtorità ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali, u qabel dan, mill-2015, kien Direttur għas-Servizzi Korporattivi fil-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar. Il-karriera tiegħu fi ħdan is-Servizz Pubbliku bdiet bħala ħaddiem soċjali fis-Servizzi tat-Tfal.

Il-kontribuzzjonijiet reċenti tiegħu fi ħdan is-Servizz Pubbliku huma t-twaqqif ta’ Standards Regolatorji Soċjali għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali u l-Viżjoni Strateġika 2020-2027: Nistinkaw għall-Eċċellenza​: Immexxu l-Innovazzjoni Soċjali permezz tar-Regolazzjoni.

Is-Sur Vella ġie maħtur Segretarju Permanenti responsabbli kemm mill-Ministeru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva u l-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, f’Diċembru 2020. Dan ta’ l-aħħar sar il-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Kwalità tal-Ħajja u l-Volontarjat f’Diċembru 2021.

F’Jannar 2022, is-Sur Vella ġie maħtur Segretarju Permanenti għall-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport.
F’April 2022 is-Sur Vella nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni.

image

Paul Zahra

​Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Finanzi
​Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Finanzi

Is-Sur Paul Zahra

Is-Sur Zahra beda jaħdem fis-Servizz Pubbliku ta' Malta fl-1984 fid-Diviżjoni Ekonomika fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Bejn l-1989 u l-1992, huwa kien jokkupa l-kariga ta' Assistent Personali tas-Segretarju Ekonomiku u Chief Economics Officer fil-Ministeru tal-Finanzi. Fl-1993 huwa ġie appuntat Direttur (Strateġija Ekonomika) u sussegwentament bħala Direttur Ġenerali (Policy Ekonomika).

Mill-2001 s-Sur Zahra serva ta' Segretarju Permanenti f'diversi Ministeri fosthom fil-Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi, fil-Ministeru għall-Finanzi, fil-Ministeru għall-Kompetizzjoni Ġusta, Negozji Żgħar u l-Konsumatur kif ukoll fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

F'Marzu 2013 huwa ġie appuntat Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-Twettiq tal-Manifest Elettorali. F'Novembru 2020 huwa nħatar Segretarju Permanenti għall-Fondi Ewropej fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. F'April 2022 huwa nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet (Fondi Ewropej). F'Ġunju 2022 is-Sur Zahra nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi..

Is-Sur Zahra jservi wkoll fuq numru ta' bordijiet u kumitati tal-Gvern. Huwa studja kemm f'Malta kif ukoll fir-Renju Unit u huwa formalment kwalifikat fil-finanzi, management u liġi.

image

Segretarju tal-Kabinett

Is-Sur Ryan Spagnol
Is-Sur Ryan Spagnol ingħaqad mal-amministrazzjoni pubblika fl-2013 bħala Uffiċjal għall-Policy u l-Leġiżlazzjoni tal-UE f’dak li qabel kien jissejjaħ MEUSAC (Malta-EU Steering and Action Committee). Is-sena ta’ wara huwa beda jaħdem ma’ Identity Malta, fejn kien responsabbli għall-implimentazzjoni tal-istruttura organizzattiva ġdida tat-Taqsima tal-Espatrijati, kif ukoll għall-implimentazzjoni ta’ policies marbutin ma’ liġijiet nazzjonali u tal-UE. Fl-2015 ġie fdat bit-tmexxija tal-proċess tal-bidla tad-dokumentazzjoni tar-residenza ta’ persuni barranin li jgħixu Malta.

Wara li serva bħala l-Policy Officer tal-aġenzija mill-2018 sal-2019, Ryan Spagnol ingħaqad mal-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi biex jikkordina policies u xogħol ieħor marbut mal-migrazzjoni u l-ażil. Kien responsabbli wkoll għall-istrateġija ġenerali tal-Ministeru dwar il-migrazzjoni, l-ippjanar ta’ kontinġenza u r-reviżjoni ta’ policies u liġijiet relatati ma’ dan il-qasam.

Is-Sur Spagnol hu llawrjat b’Bachelor of Commerce in Management and Public Policy u Master of Arts in Public Policy Leadership mill-Università ta’ Malta.